Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Procedura wypadki

Treść

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW

/szczegółowa procedura umieszczona jest pod linkiem/.

I. WYPADKI UCZNIÓW

Nauczyciel, który jest świadkiem wypadku lub zajścia, w którym są poszkodowani, jest zobowiązany do podjęcia czynności ograniczających skutki zdarzenia:

1. Udziela wymaganej pierwszej pomocy medycznej lub zapewnia ją poprzez wezwanie pielęgniarki szkolnej, lekarza (jeżeli obrażenia u poszkodowanego ucznia są poważne i wymagana jest natychmiastowa pomoc medyczna).

2. Upewnia się (po udzieleniu pomocy przedmedycznej), czy uczeń może uczestniczyć w dalszych zajęciach, czy musi udać się do lekarza lub wrócić do domu.

3. Powiadamia o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia.

* W wypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub niemożliwości ich przybycia do placówki zapewnia poszkodowanemu bezpieczny powrót do domu lub przejazd do lekarza.

4. Zabezpiecza (w miarę możliwości) miejsce wypadku.

5. Powiadamia natychmiast dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność osobę kierującą placówką.

* Jeżeli powiadomienie bezpośrednie dyrektora albo osoby kierującej placówką
w danej chwili jest niemożliwe, to powiadamia pracownika służby BHP lub pracownika szkoły, z którym ma kontakt i który może przekazać tę informację dyrektorowi szkoły.

6. Wypełnia kartę zgłoszenia wypadku ucznia (druk o nazwie „Zawiadomienie
o wypadku ucznia”, który znajduje się w sekretariacie szkoły i portierni) i przekazuje ją bezpośrednio dyrektorowi szkoły, zastępcy dyrektora szkoły lub, w razie ich nieobecności, pozostawia w sekretariacie.

...

88215