Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Koleżanki, koledzy, drodzy Rodzice!

Za nami trzecia "Sieciakowa lekcja", podczas której dzieci poznały zasadę bezpieczeństwa: "Mów, jeśli coś jest nie tak". Rozmawialiście z nimi o tym jak ważne jest informowanie rodziców i innych zaufanych osób dorosłych w sytuacji zagrożenia czy niepewności w sieci. Dzieci poznały bliżej jednego z Sieciaków- Ajpi  oraz jednego z Sieciuchów –  Śmieciucha              ( rozmawialiście o problemie zaśmiecania sieci spamem i innymi bezwartościowymi treściami).

 

Zachęcam Państwa do:

 • porozmawiania z dziećmi o przeprowadzonej lekcji,
 • zapewnienia dzieciom, że zawsze w sytuacji zagrożenia lub niepewności w sieci może liczyć na Wasze bezwarunkowe wsparcie,
 • przypominaniu dzieciom o zasadzie "Mów, jeśli coś jest nie tak" i uważności na zachowanie dziecka w kontekście korzystania z sieci, tak żeby w porę reagować na sytuacje zagrożenia.

Pozdrawiam

Pedagog Jolanta Sobczak

 

 

Koleżanki, koledzy!

Za nami druga "Sieciakowa lekcja", podczas której dzieci dowiedziały się, czym są Sieciakowe Zasady Bezpieczeństwa i poznały pierwszą z nich :"Chroń swoją prywatność". Uczniowie dowiedzieli się czym jest prywatność w internecie ( dane osobowe, prywatne informacje, wizerunek) i jak o nią dbać, poznali również bliżej jednego z Sieciaków -Spociaka ( jak wykorzystywać internet do rozwijania pasji) oraz jednego z Sieciuchów- Kradzieja ( problem kradzieży i wyłudzeń w sieci).

Zachęcam Rodziców do:

 • porozmawiania z dzieckiem o przeprowadzonej lekcji
 • zapytania dziecka o prywatność w sieci, pogłębienia jego wiedzy, wzbogacenia o własne doświadczenia
 • pamiętaniu o temacie prywatności w codziennych rozmowach i przy okazji udostępniania dziecku nowych aplikacji, serwisów, gier online.

 

Pedagog:

Jolanta Sobczak

 

 

Drodzy Rodzice!

Wkrótce rozpoczynamy cykl sześciu "Sieciakowych lekcji", podczas których Wasze dziecko dowie się, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Zajęcia oparte są na fabule przygód Sieciaków, które walczą o bezpieczny internet ze złymi Sieciuchami. Możecie się Państwo z nią zapoznać na stronie Sieciaki.pl.

Lekcje dotyczyć będą pięciu zasad bezpieczeństwa w sieci:

 1. Chroń swoją prywatność.
 2. Mów, jeśli coś jest nie tak.
 3. Nie ufaj osobom poznanym w sieci.
 4. Szanuj innych w sieci.
 5. Korzystaj z internetu z umiarem.

Zachęcam Państwa do zaangażowania poprzez rozmowy ze swoimi dziećmi na temat bezpieczeństwa w internecie.  Zdobyta przez dziecko wiedza może uchronić je przed poważnymi zagrożeniami i zapewnić pozytywną przygodę z internetem dzisiaj i w przyszłości.

Pedagog: Jolanta Sobczak

 

 

 

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW

Jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+?

 • Warunkiem otrzymania dostępu do dziennika elektronicznego jest przekazanie wychowawcy adresu e-mail rodzica. Dostęp jest możliwy dopiero po wprowadzeniu Państwa adresu do bazy.
 • Aby założyć konto rodzica, trzeba wejść na stronę e-dziennika. Adres wpisujemy bezpośrednio w przeglądarce internetowej

            https://eduone.pl/nowysacz

 • Aktywujemy konto zgodnie z instrukcją zamieszczoną pod tekstem lub umieszczoną na stronie firmy VULCAN – link poniżej.
 • W serwisie YouTube umieszczono dla Państwa dodatkową instrukcję pod adresem:

https://www.youtube.com/watch?v=H5Xx_OBy_TI

 

Instrukcja skrócona logowania do e-dziennika.

 

 1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego:

https://eduone.pl/nowysacz

Wyświetli się powitalna strona systemu

 1. Kliknij przycisk ZAŁÓŻ KONTO, a następnie wpisz adres e-mail, który podałeś wychowawcy.
 2. Zaznacz opcję NIE JESTEM ROBOTEM i kliknij przycisk WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 3. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
 4. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję NIE JESTEM ROBOTEM i kliknij przycisk USTAW NOWE HASŁO.
 5. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.
 6. Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj jeszcze raz z odsyłacza PRZYWRÓĆ DOSTĘP.

 

 

 

INFORMACJA O OBIADACH:

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W NOWYM SĄCZU

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA :................................................................................

KLASA: ......................................

OD DNIA: ....................................................... do  ………………. …………….

śniadanie*   /   obiad (plus podwieczorek) *

( * właściwe zakreślić)

 

UWAGA!

PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ !

 

    Bardzo prosimy, aby płatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej uiszczać w nieprzekraczalnym terminie do 10- tego dnia każdego miesiąca za m-c poprzedni na konto bankowe;  89 1050 1445 1000 0023 5306 3049  lub w kasie SOSW w godz. 8.00 – 14.00.

   Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie i kwocie podanej     w ,,informacji o płatnościach”, którą otrzymają Państwo od wychowawców.

Nieobecność dziecka w szkole należy zgłaszać do godz. 8.00 danego dnia lub poprzedniego dnia pod nr tel. (18) 441 58 20 wew. 215

    Nie zgłoszenie w podanym terminie , powoduje skutek finansowy              w postaci zapłacenia za nie zjedzony posiłek.

    Nie uiszczenie opłaty za  m-c poprzedni do dnia 15-tego danego m-ca powoduje wykreślenie dziecka z obiadów w następnym miesiącu.

   Całkowita rezygnacja z posiłków musi być zgłoszona  do  wychowawcy lub w kasie SOSW najpóźniej w dniu poprzedzającym rezygnację.

 

           .........................................................................               ………………………………………………………..     

              ( tel. kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego)                  (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

 

INFORMACJA O ŚWIETLICY:

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM

W NOWYM SĄCZU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin opracowano na podstawie art. 105 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

2.Świetlica jest integralną częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu (zwanego dalej Ośrodkiem). W swojej działalności realizuje jego cele i zadania, z uwzględnieniem treści i zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w programie wychowawczo profilaktycznym oraz rocznym planie pracy.

3.Zajęcia świetlicowe organizuje się dla uczniów SP5, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

a) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

b) organizację dojazdu do szkoły;

c) inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki;

d) sytuacje losowe.

4.Świetlica działa w godzinach od 6.30 – 16.15

5.Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w Ośrodku, zgodnie z ustaleniami Dyrektora Ośrodka.

6.Świetlica szkolna działa w 3 grupach:

 • Świetlica dla dzieci młodszych z klas I-III
 • Świetlica dla dzieci starszych z klas IV-VIII
 • Świetlica zespołów rewalidacyjno – wychowawczych

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY

1. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców.

2. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

 • klas młodszych (klasy I-III),
 • dojeżdżające przewozem zorganizowanym przez gminy,
 • obojga rodziców pracujących,
 • w szczególnych sytuacjach za zgodą Dyrektora.

3. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje zespół rekrutacyjny w składzie:

a) Dyrektor Ośrodka;

b) wychowawcy świetlicy.

4. Zespół rekrutacyjny sporządza listę uczniów przyjętych do świetlicy Ośrodka i udziela informacji zainteresowanym.

5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na dany rok szkolny.

6. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji nauczyciela świetlicy.  Nauczyciel świetlicy po uprzednim poinformowaniu Dyrekcji Ośrodka dokonuje skreślenia ucznia w dzienniku zajęć świetlicy.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

1. Rodzice dzieci zapisanych do świetlicy mają prawo:

 • uzyskać pełne informacje o pracy świetlicy i proponowanych zajęciach;
 • uzyskać informacje o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy;
 • udziału w imprezach organizowanych przez nauczycieli świetlicy;
 • zgłaszać wnioski dotyczące wszelkich dziedzin funkcjonowania świetlicy bezpośrednio u nauczycieli świetlicy lub Dyrektora Ośrodka.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy zobowiązani są do:

 • przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;
 • współpracy z nauczycielami świetlicy w kwestii bezpiecznego i optymalnego funkcjonowania dziecka w świetlicy;
 • zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy;
 • przyprowadzania dziecka zdrowego na zajęcia świetlicowe;
 • podania i aktualizacji danych wskazywanych we wniosku o przyjęcie do świetlicy oraz innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni, nr telefonu itp.);
 • naprawy lub pokrycia kosztów celowo uszkodzonego przez ich dziecko mienia Ośrodka, w zakresie uzgodnionym z nauczycielem świetlicy i Dyrekcją Ośrodka.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W ŚWIETLICY

1. Rodzice i osoby upoważnione są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania dziecka w zadeklarowanych godzinach;

2.  W przypadku zakazu kontaktowania się jednego z rodziców z dzieckiem, rodzic, któremu została przyznana opieka prawna powinien dostarczyć do Ośrodka oświadczenie  (poświadczone przez orzeczenie sądu) dotyczące zakazu odbierania ze szkoły dziecka przez drugiego z rodziców. Rodzic ma obowiązek poinformować o takim fakcie wychowawcę zespołu klasowego oraz świetlicy.

3. W przypadku odbierania dziecka przez osobę upoważnioną przez rodziców ,wychowawca świetlicy jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby. Przekazanie opieki nad dzieckiem nastąpi po okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego;

 • jeżeli zachodzi konieczność odbioru dziecka przez osobę, która nie została wymieniona we wniosku o przyjęcie do świetlicy, rodzic pisemnie upoważnia daną osobę, informując jednocześnie o tym fakcie wychowawcę zespołu lub świetlicy. Wychowawca zespołu ma obowiązek przekazać informację wychowawcy świetlicy.

4. Wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym bez względu na wiek muszą być odbierani ze świetlicy przez rodziców lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione we wniosku o przyjęcie do świetlicy.

5. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka lub inną osobą, wskazaną w upoważnieniu. Wychowawca zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców lub osoby upoważnionej. Jeżeli rodzice nie odbiorą dziecka w ciągu godziny od zakończenia pracy świetlicy, wychowawca zgłasza sprawę na Policję.

a) w sytuacji, gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami dziecka, informuje Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Dyrektor jest zobowiązany do wezwania Policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców ucznia. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza Policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, Policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia rodzicom;

b) w przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców dziecko przekazywane jest funkcjonariuszom Policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy;

c) w każdym przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców wychowawca sporządza protokół do wiadomości Dyrektora  i rodziców.

d) trzykrotne nieodebranie dziecka w ustalonych godzinach ze świetlicy skutkuje skreśleniem go z listy wychowanków świetlicy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązujący regulamin jest dostępny w świetlicy, bibliotece i na stronie internetowej Ośrodka – zakładka „Dla Rodziców”.

 2.W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują nauczyciele świetlicy w ramach swoich kompetencji i Dyrektor Ośrodka.

3.Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego.

 

 

KARTA  ZAPISU  DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Zwracam się z prośbą o zapisanie mojego dziecka  ........................................................ ucznia klasy ………  na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2023/2024.

 1. Informacje o rodzicach /opiekunach prawnych/

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Miejsce pracy

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 1. Informacja o czasie pobytu dziecka w świetlicy:
   

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY POBYTU W ŚWIETLICY

PRZED ZAJĘCIAMI

PO ZAJĘCIACH

OD GODZ.

DO GODZ.

OD GODZ.

DO GODZ.

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

WTOREK

 

 

 

 

ŚRODA

 

 

 

 

CZWARTEK

 

 

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

 

Informuję, iż nie mogę zapewnić opieki mojemu dziecku w godzinach wymienionych                 w punkcie 2. w związku z moim czasem pracy, (art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku z art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016)


……………………………………………

                      data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych

Dziecko może zostać odebrane ze świetlicy szkolnej tylko przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby przez nie upoważnione. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani powiadomić pisemnie wychowawcę świetlicy szkolnej oświadczeniem opatrzonym datą i podpisem.

3. Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy:

Lp.

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez osobę wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas.

 

……………………………………………

data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych

 

Zgodnie z rozporządzeniem, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697z dnia 27 kwietnia 2016r:

 

1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w celu realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz zdrowotnych.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

      * właściwe zakreślić

……………………………………

                                                                                                                                          data i podpis rodziców /opiekunów prawnych                                                        

Oświadczam, iż zapoznałam/em  się z Regulaminem Świetlicy i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

……………………………………………

Data i podpis rodziców/ opiekunów prawnych

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻANIU ETAPU EDUKACYJNEGO:

Zasady przedłużenia etapu edukacyjnego uczniom szkół wchodzących w skład SOSW w Nowym Sączu, uaktualniona zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym 

Podstawa prawna: 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017r. w sprawie nowych planów nauczania dla szkół publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 703).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • (Dz.U. 2017r. poz. 1643).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad  organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017r. poz. 1591).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017r. poz. 1578).

 • Uchwała z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017r. poz. 99).

 • Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. 2017r. poz. 649).

 • Rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. 2017r. poz. 1646 §14 ust. 7).

 

1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:

- W szkole podstawowej:

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym.

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zwanego dalej Zespołem), z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2) pisemnej zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

3. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki, podejmuje się:

- w przypadku szkoły podstawowej:

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III.

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.

 

Zgoda  o przedłużenie etapu edukacyjnego musi być podpisany przez obydwoje rodziców / opiekunów prawnych.

88215