Przejdź do treści
2
1
3
5
6
8
9
12
14
15
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://soswns.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.
 • Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-30

Data aktualizacji deklaracji: 2025-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Dyrektor Sylwia Konopka

E-mail osoby kontaktowej: sekretariat@soswns.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 18 441 51 75

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Sylwia Konopka

Adres organu odwoławczego: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul Broniewskiego 1 33-300 Nowy Sącz

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@soswns.pl

Telefon organu odwoławczego: 18 441 51 75

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.
  W SOSW w nowym Sączu znajduje się pięć wejść. Wejście do budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Sączu (budynek A) jest usytuowane od ul. Broniewskiego. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych,  jest także podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych. Od strony podwórka jest także wejście do Interantu z opieką całodobową SOSW w Nowym Sączu (budynek C), do którego prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Od strony parkingu są kolejno wejścia do WWRD, wejście do części budynku B, gdzie znajduje się winda.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku A trzykondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiłyby osobom niepełnosprawnym ruchowo przedostanie się na wyższe kondygnacje. Dla osób na wózkach w tej części SOSW dostępny jest korytarz i pomieszczenia (sala gospodarstwa domowego, sala gimnastyczna, sale lekcyjne, biblioteka, sekretariat, gabinet wicedyrektora, toalety, świetlice) na parterze szkoły. Budynki B i C są czterokondygnacyjne. W budynku B na poziomie -1 jest szatnia, toaleta, mini ścianka wspinaczkowa, sala SI, sala Doświadczania Świata, na parterze znajdują się sale zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, na pierwszym i drugim piętrze są sale lekcyjne. W budynku C na poziomie -1 są pracownie – stolarska, gospodarstwa domowego, pralnia, toaleta, przejście do sal WWRD. Parter to jadalnia z kuchnią, toalety, sale lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze, gabinet pielęgniarki. Na pierwszym piętrze znajdują się gabinety Dyrektora oraz Wicedyrektora, pomieszczenia kadrowej, kasjera, sekretarza, księgowych, pedagogów, toalety oraz sale i sypialnie wychowanków, drugie piętro to także sale i sypialnie, toalety a także gabinet psychologa, pokój wychowawców, czytelnia.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. W budynku B SOSW jest zamontowana platforma/winda przy schodach, brak przy niej informacji głosowych. Istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Znajdują się one w holu wejściowym a także każdej części budynków SOSW. Dostępność zapewniona jest także poprzez wsparcie  pracowników obsługi pełniących dyżur w czasie pracy szkoły. Pomieszczenia szkolne oznaczone są symbolami PCS do komunikacji alternatywnej.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  Na terenie placówki jest parking z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Broniewskiego. Przy wejściu do budynku A jest zatoka umożliwiająca zatrzymanie samochodu dla osób przywożących uczniów do szkoły. Są także dwa parkingi wewnętrzne od ul. Barskiej.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W SOSW jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Na terenie SOSW w Nowym Sączu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

88215