WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - RODZICE PYTAJĄ, MY ODPOWIADAMY …

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to bardzo szeroka definicja pomagania małemu dziecku, która oznacza wielospecjalistyczne, kompleksowe, intensywne działania mające na celu dynamiczne pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej (uczestnictwo dziecka w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie wyklucza równoczesnego korzystania z zajęć przedszkolnych oraz w zerówce – klasie „0”). Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka obejmuje także przygotowanie, pomoc i wsparcie udzielane rodzicom, udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz.U. poz. 1257.

Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze.

 

Zespół specjalistów – kadra

W skład zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą wykwalifikowani specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

-        psycholog

-        logopedzi

-        neurologopedzi

-        oligofrenopedagodzy

-        surdopedagodzy

-        tyflopedagodzy

-        fizjoterapeuci (terapeuta metody Vojty, terapeuta metody NDT-Bobath)

-        terapeuta Integracji Sensorycznej

-        terapeuta metody Castillo Moralesa.

 Do zadań zespołu należy między innymi opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem  działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu i oceniania postępów dziecka, ponadto: analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

Oferta – metody

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu tzn. jedna lub dwie godziny w tygodniu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia odbywają się w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, pomoce i multimedialne programy terapeutyczne, w Sali Integracji Sensorycznej, w Sali Doświadczania Świata.

Zajęcia realizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka:

 • logopedyczne,
 • pedagogiczne,
 • terapeutyczne,
 • psychologiczne,
 • rehabilitacja.

 Dobór terapeutów oraz odpowiednich metod pracy uzależniony jest od potrzeb dziecka, które określa opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zespół naszych terapeutów uwzględnia zalecenia poradni a dodatkowo na bieżąco obserwuje i diagnozuje możliwości oraz funkcjonowanie dziecka i zgodnie z jego potrzebami i możliwościami wybiera najbardziej optymalne dla dziecka metody terapeutyczne.

Oddziaływania terapeutyczne są  wielowymiarowe  oraz bardzo plastyczne, dobierane indywidualnie do naszych małych podopiecznych. W związku z tym aktualna oferta metod terapeutycznych, którymi pracujemy jest bardzo szeroka i wymaga nieustannego samodoskonalenia się terapeutów. A wszystko w trosce o dobro i optymalny rozwój dzieci, które są pod naszą opieką. Poniżej wybrane terapie oraz metody: 

 •   Wczesna nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 •   Metoda R. Castillo Moralesa
 •   Metoda Integracji Sensorycznej
 •   Elementy metody „Dyna – Lingua
 •   Manualne torowanie głosek
 •   Integracja odruchów Twarzy I i II według S. Masgutowej
 •   Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych według S. Masgutowej
 •   Integracja odruchów dynamicznych i postularnych wg S. Masgutowej
 •   Terapia ręki
 •   Terapia taktylna wg S. Masgutowej
 •   Programy aktywności oraz Dotyk i komunikacja według M.Ch. Knillów
 •   Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne
 •   Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
 •   Metoda M. Montessorii
 •   Metoda audytywno-werbalna
 •   Terapia widzenia  
 •   Język migowy
 •   Makaton
 •   Rehabilitacja ruchowa metodą Vojty
 •   Rehabilitacja ruchowa metodą NDT Bobath 
 •   Terapia psychologiczna
 •   Dogoterapia
 •   Muzykoterapia z logorytmiką
 •   Oregoński program rehabilitacji niewidomych i słabowidzących dzieci w wieku od 0 do 6 lat
 •   Program rehabilitacji w zakresie orientacji i poruszania się Słabowidzących dzieci z dodatkowo ograniczoną sprawnością Randall K. Harley
 •   Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich MANGOLD. 
 •   Inne

 

Warunki przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Aby dziecko oraz jego rodzina, mogli zostać objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, należy przejść procedurę przyznania dziecku opinii o WWRD. Procedura, dzięki coraz sprawniejszej współpracy instytucji, jest jasna i zrozumiała dla rodziców, a czas oczekiwania na przyznanie opinii WWRD oraz skierowania, coraz krótszy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią:

Etap pierwszy:

uzyskanie od lekarza pierwszego kontaktu zaświadczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Etap drugi:

złożenie wniosku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej właściwej miejscu zamieszkania o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Poniżej wybrane poradnie oraz gminy im podlegające:

 → Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 5;

Gminy podlegające: Nowy Sącz

 → Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu Adres: Waryńskiego 1, 33-300 Nowy Sącz Telefon: 18 473-14-08

Gminy podlegające: Chełmiec, Korzenna, Gródek n/D, Kamionka Wielka, Nawojowa, Łososina Dolna.

 → Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Stary Sącz, ul. Partyzantów 15;

Gminy podlegające: Stary Sącz, Piwniczna, Łącko, Podegrodzie, Rytro.

 → Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gorlice, ul. Hallera 22;

Gminy podlegające: Gorlice, Moszczenica, Bobowa, Łużna, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie.

 → Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Grybów, ul. Kościuszki 18;

Gminy podlegające: Grybów, Stróże, Cieniawa, Ptaszkowa, Gródek, Krużlowa, Stara Wieś, Polna, Wiskitna, Biała Niżna, Siołkowa, Kąclowa, Binczarowa, Wawrzka, Florynka.

 → Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Krynica Zdrój, ul. Stara Droga 1;

Gminy podlegające: Krynica Zdrój, Łabowa, Muszyna.

 → Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Limanowa, ul. Zygmunta Augusta 8;

Gminy podlegające: Limanowa, Mszana Dolna, Dobra, Jodłowniki, Kamienica, Laskowa, Łukowica, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.

Etap trzeci:

zgłoszenie się do Urzędu Miasta (Wydział Edukacji) lub Urzędu Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania z przyznaną opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i złożenie wniosku o przydzielenie godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Etap czwarty:

zgłoszenie się do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu z przyznaną opinią o potrzebie wczesnego wspomagana rozwoju dziecka i złożenie wniosku objęcie dziecka Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka.

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

ul. Broniewskiego 1

33- 300 Nowy Sącz

Tel./fax: 18 441 58 20, 18 441 51 75 (sekretariat)

e-mail: soswns@wp.pl

 

Warto skorzystać!

 Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze.

Ponadto rodzice dzieci objętych wczesnym wspomaganiem organizują grupę wsparcia, w trakcie której wymieniają się doświadczeniami, relacjonują wydarzenia, udostępniają informacje na temat różnych ośrodków terapeutycznych, wspierają oraz motywują do dalszych działań. Nad całością czuwa psycholog oraz pedagog.

NASI SPECJALIŚCI...

ZAPRASZAMY DO NASZEGO OŚRODKA

Kalendarz

Nasi przyjaciele