Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 5

SP nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oferuje naukę dzieciom niepełnosprawnym umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zarówno z terenu miasta Nowego Sącza jak również spoza miasta.

Cykl kształcenia w szkole obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową dla dzieci i młodzieży o obniżonej sprawności intelektualnejw stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi /autyzm, dysfunkcja ruchowa, słuchowa i wzrokowa/ -kształceniem objęte są dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat.Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim organizuje się dla dzieci i młodzieży w wieku 3 – 25 lat.Ukończenie szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością  umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym daje możliwość dalszego kształcenia w gimnazjum specjalnym.

 Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, właściwych dla szkół specjalnych.

Głównym celem szkoły jest przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod oraz przygotowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym do podjęcia dalszej nauki w gimnazjum specjalnym.

Zadaniem szkoły jest w szczególności udzielanie uczniom pomocy edukacyjno-terapeutycznej, organizowanie specjalistycznej opieki psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej i materialnej, umożliwianie rozwoju zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania i wychowania, organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie, organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w formie zespołowej i indywidualnej dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest zespół edukacyjno –terapeutyczny. Podstawą pracy nauczyciela z uczniem jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny  opracowany w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, diagnozy poziomu funkcjonowania uczniów oraz wytyczanie kierunków oddziaływań dokonuje zespół osób pracujących z danymi dziećmi, tzw. team. 

O umieszczeniu ucznia w danym zespole edukacyjno-terapeutycznym decydują jego umiejętności i poziom funkcjonowania. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjno-terapeutyczne , rewalidacyjne i rewalidacyjno –wychowawcze w poszczególnych zespołach, czas trwania zajęć oraz przerw może być regulowany przez nauczycieli w zależności od możliwości psychofizycznych uczniów. Uczniom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zasady rekrutacji

1. Placówka przyjmuje dzieci i młodzież zakwalifikowaną do kształcenia specjalnegona rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Uczniowie spoza terenu miasta Nowego Sącza przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia  poradni psychologicznej oraz skierowania z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza.

W Szkole Podstawowej Nr 5  w zespołach edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym zadania cele edukacyjne realizowane są w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Szkoła oferuje uczniom atrakcyjne formy zajęć: wycieczki, uroczystości szkolne, konkursy, turnusy rehabilitacyjne, projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne.  Nauczyciele pracują w taki sposób, aby uczeń miał poczucie sukcesu, co pozwala mu na budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz wytwarza pozytywną motywację do nauki szkolnej.

W Szkole Podstawowej Nr 5 wykwalifikowani specjaliści stosują w pracy z uczniami  metody dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, m.in.:

 •         Ruch Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 •         Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej;
 •         Stymulacja polisensoryczna „Poranny Krąg”;
 •         „Dotyk i Komunikacja” Ch. Knill, „Program aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja” M. Knill i Ch. Knill;
 •         Muzykoterapia;
 •         Pedagogika zabawy;
 •         Integracja sensoryczna;
 •         Neurorozwojowe Usprawnianie NDT Bobath;
 •         Metoda Odruchowej Lokomocji V. Vojty;
 •         Metoda PNF (Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu);
 •         Felicji Affolter;
 •         EricaSchoplera;
 •         Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;
 •         Metoda malowania dziesięcioma palcami (Finger – Painting);
 •         Metoda Wywoływania Głosek wg prof. J.Cieszyńskiej;
 •         Masaż Shantali;
 •         Muzykoterapia;
 •         Arteterapia;
 •         Biblioterapia;
 •         Dogoterapia;
 •         Hipoterapia
 •         Terapia Zabawą /KLANZA/,
 •         EEG Biofeedback,
 •         Metoda psycholingwistyczna Tomatisa,

 

Oferta dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

> nauka w zespołach edukacyjno-terapeutycznych liczących od 2 do 8 osób;

> dla uczniów, których stan zdrowia utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły szkoła organizuje nauczanie indywidualne zgodnie z zaleceniami wskazanymi w orzeczeniu PP-P o potrzebie nauczania indywidualnego,

> uczniom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok zgodnie z obowiązującymi przepisami,

> dla każdego ucznia jest przygotowywany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, tworzy go zespół osób pracujący z dzieckiem tzw. „team”,

> realizowana podstawa programowa uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów,

> szkoła zapewnia uczniom opiekę psychologiczną i pedagogiczną oraz kompleksową pomoc nauczycieli  w ramach zajęć rewalidacyjnych / terapii mowy, gimnastyki korekcyjnej,integracj isensorycznej, terapii Biofeedback, terapii metodą Tomatisa/

> zajęcia odbywają się w estetycznie urządzonych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i pomoce salach oraz gabinetach rewalidacji indywidualnej,

> o umieszczeniu ucznia w danym zespole edukacyjno-terapeutycznym decydują jego umiejętności i poziom funkcjonowania.

Głównym celem pracy rewalidacyjnej jest rozwijanie autonomii uczniów i wyposażenie ich, stosownie do posiadanych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby uczeń:

 •        mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób - werbalnie lub pozawerbalnie;
 •        mógł zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;
 •        był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności;
 •        mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości;
 •        znał i przestrzegał ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując równocześnie prawo do swojej odmienności.

 Uczniowie spoza miasta Nowego Sącza mają zapewnioną opiekę całodobową (internat), natomiast uczniowie dojeżdżający oraz  mieszkający na terenie miasta N. S. mogą być objęci przed lub po zajęciach w szkole opieką świetlicy szkolnej. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu miasta Nowego Sączana wniosek rodzica mogą uzyskać pomoc w zakresie dowozu do szkoły, bądź ze szkoły.

Wybrane działania organizowane w Szkole Podstawowej Nr 5:

  "FESTIWAL RADOŚĆ TWORZENIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM"

Ideą główną tej imprezy, tworzonej we współpracy ze stowarzyszeniem Tęcza, jest umożliwienie prezentacji artystycznych wychowanków przed Świętym Mikołajem, który w zamian za to obdarowuje dzieci prezentami. Prezenty są przeznaczone dla dzieci indywidualnie i dla grup prezentujących swoją twórczość na scenie. Każdorazowo festiwal ma temat główny, na osnowie którego są przygotowywane występy artystyczne. Organizatorzy dokładają dużych starań, aby ta impreza miała oprawę bardzo uroczystą, aby dostarczyć dzieciom niepowtarzalnych przeżyć. Stąd profesjonalne nagłośnienie, piękne dekoracje oraz stroje związane z tematyką występów. Zapraszani są goście, nie tylko rodziny naszych uczniów, ale także dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i ośrodków z terenu Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Zapewniona jest również pomoc w dowiezieniu chętnych dzieci, które są indywidualnie nauczane w domach. Dużą pomocą przy organizacji tego Festiwalu wykazuje się MOSIR, który bezpłatnie użycza halę sportowo- widowiskową, oraz sponsorzy, którzy obdarowują dzieci paczkami. Przy realizacji tej imprezy pomagają wolontariusze

PROGRAM INTEGRACYJNY "W PODRÓŻY Z MAŁYM KSIĘCIEM"

Program integracyjny „W podróży z Małym Księciem” skierowany jest do uczniów SOSW w Nowym Sączu realizujących zajęcia w systemie indywidualnym w domach. Realizowany jest przez nauczycieli SOSW w ramach godzin kartowych. Celem zajęć jest integracja ucznia i rodziny ze środowiskiem szkolnym i lokalnym. Spotkania odbywają się cyklicznie co dwa tygodnie w szkole lub w innych miejscach na terenie Nowego Sącza i okolic. Podczas zajęć utworzone zostały dwie równoległe grupy:

o   Niepełnosprawni uczniowie pod opieką nauczycieli prowadzących i wolontariuszy;

o   Rodzice i rodzeństwo niepełnosprawnych uczniów.

W ramach programu realizowane są m.in. wycieczki rekreacyjno – krajoznawcze, wyjścia do placówek kulturalno – oświatowych i instytucji użyteczności publicznej: do biblioteki - oddział dla dzieci, zajęcia  muzyczne, plastyczne i ruchowe (muzykowanie przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, wspólne wykonywanie prac plastycznych, wyjścia na basen rekreacyjny), spotkania okolicznościowe.

 DZIEŃ SPORTU

Dzień sportu jest często połączony z Dniem Dziecka. Rywalizacja sportowa kształtuje umiejętność opanowywania emocji, umożliwia przezwyciężanie agresywnych zachowań, wzmacnia pozytywnie, dowartościowuje podopiecznych, co jest bardzo ważnym elementem w procesie rewalidacyjnym. Jednocześnie pozwala pochwalić się umiejętnościami i sprawnościami przed większą widownią niż na zajęciach szkolnych. Często są to członkowie rodzin, którzy dopingują swoje dzieci. Impreza jest tak zorganizowana, żeby wszystkie dzieci mogły się wykazać umiejętnościami i sprawnościami. Od wielu lat jest organizowany Jarmark Sportowy. Polegający na tym, że są przygotowane miejsca gdzie dzieci kolejno podchodzą  i wykonują indywidualnie ćwiczenie, rzut, przeskok, przy dopingu kolegów i wychowawców, po czym są nagradzani na każdym stanowisku. Ważnym elementem są zawody klasowe w przeciąganiu liny lub biegach z przeszkodami, mające na celu wzmacnianie integracji grupowej, budowanie odpowiedzialności za kolegów. Uczestnicy zawodów zdobywają nagrody indywidualne, ale i grupowe dla klas. Dopingują także swoich kolegów i wychowawców w meczu piłkarskim „Nauczyciele kontra Uczniowie”. Na każdej imprezie są przygotowane także zjeżdżalnie i trampoliny lub zapraszani są cyrkowcy bawiący dzieci swoimi sztuczkami. Pozwala to na rekreacyjne spędzenie czasu. Na koniec zawsze jest poczęstunek z kiełbasek, napojów i lodów.

 ŚWIĘTO RODZINY

Ta uroczystość na stałe wpisała się w kalendarz imprez szkolnych. Dzień ten rozpoczynają programy artystyczne (bajki, piosenki oraz tańce) przygotowane przez wychowawców i dzieci z poszczególnych klas Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 7. Wszystkie dzieci swobodnie prezentują swoje artystyczne repertuary. Rodzice są zachwyceni wystąpieniem swoich pociech. Po części oficjalnej odbywa się słodki poczęstunek. Uroczystość przebiega w bardzo miłej atmosferze i  na długo pozostaje w pamięci dzieci i rodziców.

PLENEROWA MAJÓWKA DLA UCZNIÓW NAUCZANYCH INDYWIDUALNIE I ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZYCH ICH RODZICÓW, OPIEKUNÓW I RODZEŃSTWA.

Głównym celem tej imprezy jest szeroko rozumiana integracja, uczniów ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, wzmacnianie więzi uczuciowych między rodzicem a dzieckiem, włączanie rodziców oraz nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. W programie imprezy m.in. pokazy strażackie, zajęcia z hipoterapii, występy grupy teatralnej, poczęstunek oraz liczne zabawy i konkursy z nagrodami. Na koniec Majówki przewidziane jest wspólne grillowanie. Każdego roku, wszystkie dzieci biorące udział w imprezie otrzymują drobne upominki i zaproszenie na następny rok.

  

Szkoła Podstawowa nr 12 i ...

Działająca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu SP 12 jest szkołą z wieloletnią tradycją zapewniającą edukację i kompleksową terapię dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. W naszej szkole może uczyć się każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

> zarówno w nauczaniu zintegrowanym (klasy I-III), jak i przedmiotowym (klasy IV-VI) warunki i metody pracy dostosowane są do potrzeb naszych podopiecznych.

> rozwój dzieci jest wsparty opieką wykwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych, logopedów, neurologopedów, terapeutów i psychologów.

> w klasach I-III zajęcia oparte są na metodzie ośrodków pracy. Na drugim etapie edukacji wprowadza się przedmioty i ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo-dydaktycznym.

> pod koniec klasy szóstej uczniowie przystępują do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

> po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki w Gimnazjum nr 7.

Jedynym z priorytetowych celów naszej placówki jest wszechstronny rozwój dziecka w bezpiecznym i przyjaznym dla niego środowisku. Nasi uczniowie biorą udział w imprezach, zawodach, wystawach, konkursach szkolnych i międzyszkolnych oraz tych organizowanych przez małopolskie miasta i stowarzyszenia. Możliwość rozwijania i pokazania swoich umiejętności daje dzieciom poczucie sukcesu i spełnienia, a także okazję do integracji z pełnosprawnymi kolegami i koleżankami.

 

 ...Gimnazjum Nr 7

Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Nowym Sączu prowadzone jest Gimnazjum, które kieruje swoją ofertę do (rodziców) uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

W Gimnazjum może uczyć się każde dziecko, które posiada aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. W ciągu roku szkolnego do Gimnazjum trafia młodzież w różnym wieku rozwojowym.

W trzyletnim cyklu edukacyjnym nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy, wdrażają ich do samodzielności, pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. Praca dydaktyczno-wychowawcza odbywa się na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla każdego ucznia po diagnozie i ocenie aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

 

Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

> klasy liczą od 10 do 12 uczniów,

> w oddziałach realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego i przedmioty takie same jak w szkole ogólnodostępnej, dzięki czemu zachowana jest drożność w przechodzeniu ze szkół ogólnodostępnych i integracyjnych,

> jednocześnie zapewniamy dostosowanie wymagań i metod pracy do możliwości intelektualnych uczniów, które określone są w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym oraz pomoc w wyrównywaniu braków programowych w ramach indywidualizacji nauczania i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

> w ocenianiu bierzemy pod uwagę poziom możliwości psychofizycznych i wkład pracy ucznia,

> uczniowie kończą naukę, zewnętrznym egzaminem gimnazjalnym z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i obcego języka nowożytnego organizowanym i przeprowadzanym w szkole zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły,

> absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej lub Szkole Przysposabiającej do Pracy.

 

Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym:

> zespoły klasowe liczą od 6 do 8 uczniów,

> w oddziałach realizujemy podstawę programową odpowiednią do możliwości intelektualnych tej grupy dzieci, które realizują następujące przedmioty:

funkcjonowanie w środowisku /z elementami nauki czytania, pisania i liczenia/, plastykę, muzykę, technikę, wychowanie fizyczne, religię.

> dla każdego ucznia nauczyciele i specjaliści opracowują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który za punkt wyjścia bierze zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz mocne strony danego ucznia,

> uczniowie nie przystępują do egzaminów zewnętrznych, otrzymują ocenę opisową, w której zawarte są informacje o osiągnięciach ucznia,

> absolwenci Gimnazjum mogą kontynuować naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy.

 

Głównym celem naszej placówki jest rozwijanie autonomii uczniów i wyposażenie ich, stosownie do posiadanych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, aby każdy z nich:

> porozumiewał się z otoczeniem w najpełniejszy sposób - werbalnie lub pozawerbalnie;

> zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych;

> był zaradny w życiu codziennym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności;

> mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości;

> znał i przestrzegał ogólnie przyjęte normy współżycia, zachowując równocześnie prawo do swojej odmienności.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 7 angażują się w życie szkoły podczas uroczystości i imprez pogłębiając tradycje Ośrodka. Reprezentując swoje szkoły w konkursach i zawodach na terenie powiatu i województwa oraz arenie sportowej. Biorą także udział w szeregu kół zainteresowań:

> teatrzyk „Szansa”,

> zespół wokalny „Rytm”,

> koło plastyczne,

> koło sportowe,

> koło informatyczne,

> koło muzyczno-angielskie,

> koło turystyczno-krajoznawcze PTTK.

 

Zapewniamy również kompleksową pomoc terapeutów i specjalistów:

> pedagogów,

> psychologów,

> logopedów, neurologopedów,

> terapię metodą Tomatisa,

> terapię metodą EEG Biofeedback

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 i Gimnazjum nr 7 zapewnia swoim wychowankom:

 

> gimnastykę korekcyjną z nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym;

> zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne, arteterapeutyczne, muzykoterapeutyczne;

> zajęcia z dogoterapii, hipoterapii;

> opiekę medyczną;

> opiekę w świetlicy szkolnej (przed lekcjami i po lekcjach);

> całodobowy pobyt w internacie;

> integrację z lokalnym środowiskiem;

> możliwość uczestniczenia w obozach rehabilitacyjnych, wycieczkach, rajdach, wyjściach do kina, teatru, muzeum, na basen;

> różnorodne zajęcia pozalekcyjne;

> bezpłatne podręczniki;

> możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;

> bezpłatny przejazd dzieci i opiekunów do szkoły;

> posiłki w stołówce;

> zakupy w szkolnym sklepiku „SKRZAT”;

> możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w środowisku lokalnym;

> preorientację zawodową.

  

Nasza baza dydaktyczno - wychowawcza to:

> internat

> pracownia komputerowa,

> biblioteka,

> świetlica szkolna,

> gabinet pielęgniarki,

> stołówka,

> sale gimnastyki korekcyjnej,

> sale logopedyczne,

> sala gimnastyczna,

> pracownia gospodarstwa domowego,

> pracownia drewna

 

Wokół szkoły znajduje się pas zieleni, którym gospodarują uczniowie. Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany. Zajęcia w szkole odbywają się w przyjaznych salach lekcyjnych. Klasy są dostosowane do potrzeb uczniów i wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne. System pracy w szkole jest jednozmianowy.

 

Naszym uczniom proponujemy…

 

TEATRZYK "SZANSA"

Teatrzyk rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 2000/ 2001. Pod nazwą "Szansa" działa od roku 2002/2003. "Dziecko nie jest aktorem, ono bawi sie w teatr" - to przewodnie hasło pracy artystycznej naszych uczniów. Głównym celem tego programu jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, stymulowanie aktywności poprzez wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości, integracja zespołu, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Działalność teatrzyku opiera się na metodach poprzez przyswajanie tekstów, przeżywanie treści i wartości, wyrażanie uczuć, emocji, postaw, poglądów oraz zmienianie rzeczywistości i samych siebie w sztuce teatralnej, inscenizacji i dramie. Uczniowie pod opieką nauczycieli realizują cele i treści poprzez formy pracy: przygotowanie inscenizacji i prezentacji przed publicznością szkolną i lokalną, udział w konkursach, przeglądach i festiwalach teatralnych.

KOŁO MUZYCZNO – ANGIELSKIE

Koło muzyczno-angielskie przeznaczone jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 7. Poprzez różnorodne formy i metody pracy, uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych oraz rozwijają swoje umiejętności językowe i muzyczne. Uczestnictwo w kole muzyczno-angielskim stwarza uczniom możliwość spontanicznej , odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej oraz kształtuje w uczniach postawę tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Uczniowie prezentują swoje zdolności podczas szkolnych i pozaszkolnych występów.

Kalendarz

Nasi przyjaciele