Ośrodek

 

Rok 1934 - 1939

W 1934 r. z inicjatywy ks. Piotra Maciaszka, katechety Szkoły Powszechnej im. Jadwigi w Nowym Sączu utworzono przy tej szkole dwa oddziały dla dzieci upośledzonych umysłowo, liczące 30 uczniów. Oddziały specjalne nie stanowiły samodzielnej placówki, korzystały z pomieszczeń, sprzętów szkolnych i pomocy naukowych szkoły, do której były przydzielone. Uczniowie wywodzili się ze środowisk bezrobotnych lub biedoty miejskiej, a w nielicznych przypadkach z zaniedbanych rodzin robotniczych. Każdego roku przybywało dzieci, które wymagały kształcenia specjalnego. Do 1937 roku działało już pięć oddziałów. Potrzeby były o wiele większe, jednak z braku etatów pedagogicznych w następnych latach liczba oddziałów zwiększyła się tylko do sześciu.

Rok 1939 - 1946

W okresie okupacji szkoła została zajęta przez wojsko, dlatego uczniowie klas specjalnych byli ciągle przerzucani do innych, chwilowo wolnych szkół w mieście lub mieli przerwy w nauce. W roku szkolnym 1941/42 nauka trwała tylko do końca marca, gdyż nauczycielki oddziałów specjalnych zostały przeniesione przez władze okupacyjne do innych szkół powszechnych. W następnym roku uczniowie uczyli się co drugi dzień, w wymiarze 9 godzin tygodniowo. W roku szkolnym 1944/45 z powodu działań wojennych nastąpiła przerwa w nauce, którą podjęto dopiero w maju 1945 r. już po wyzwoleniu

24 maja 1950 roku spełniły się oczekiwania nauczycieli i uczniów. Szkole Specjalnej przydzielono budynek przy ul. Pijarskiej na miejscu sądeckiego klasztoru. Z najbliższego otoczenia u wejścia do szkoły zniknęły do niedawna sterczące szkielety domów, a na miejscu ruin zaczęły wyrastać kwietniki. Sam budynek dzięki zaangażowaniu wychowanków, nauczycieli i rodziców szybko został przystosowany do nauki. W roku szkolnym 1950/51 po raz pierwszy zorganizowano klasy przysposobienia zawodowego. Wprowadzono: szycie, prace w drewnie, w metalu, na szkle, zajęcia w ogrodzie oraz lekcje gospodarstwa domowego. Szkoła rozrastała się, z czasem dysponowała ośmioma salami lekcyjnymi, kancelarią, biblioteką, jadalnią z kuchnią i pracowniami. Przybywało też wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.


Rok 1967

24 maja 1967 roku rozpoczął się kolejny ważny rozdział w historii szkolnictwa specjalnego w naszym mieście. Oddano do użytku nowy budynek przy ul. Broniewskiego 1. Orzeczenie organizacyjne w sprawie otwarcia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu zostało wydane 26 sierpnia przez Kuratorium Okręgu Szkolnego dla województwa krakowskiego z mocą od 1 września 1967 roku. Zgodnie z tym orzeczeniem Ośrodek obejmował:

- Szkołę Podstawową Specjalną nr 12

- Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną nr 1

- Internat

21 września 1967 roku nadano ośrodkowi imię Marii Grzegorzewskiej. W pierwszym roku istnienia placówki kształciło się 443 uczniów w 22 oddziałach. W internacie mieszkało 150 wychowanków z miasta i powiatu nowosądeckiego.

Rok 1967 - 1984

Wraz z otwarciem Ośrodka rozpoczęła działalność Służba Zdrowia, a od 1 czerwca 1970 r. uruchomiono gabinet stomatologiczny. W 1969 r. powstał Szczep ZHP - Watra. Organizowano biwaki, wycieczki górskie i obozy. Następne lata przyniosły szereg zmian organizacyjnych. Zaistniała potrzeba otwarcia oddziałów i grup wychowawczych dla dzieci upośledzonychw stopniu umiarkowanym i znacznym. W związku z tym 25 listopada 1980 r. powołano w ramach istniejącego Ośrodka, Szkołę Podstawową nr 5 - Szkołę Życia. Powstał też zespół muzyczny, kółko przyrodnicze, fotograficzne, rzeźbiarskie. W latach siedemdziesiątych wprowadzono również zajęcia indywidualnej rewalidacji i zatrudniono psychologów.

Rok 1984 - 1990

Od 1984 r. w Ośrodku poszerzono działalność pozalekcyjną organizując koła zainteresowań: sportowe, recytatorskie, LOP, SKO, chór szkolny, zespół taneczny. Od roku 1986 wychowankowie Ośrodka brali udział w Olimpiadach Specjalnych i spartakiadach, podczas których popisywali się swoimi umiejętnościami. Zgromadzone nagrody i medale świadczą o wysokim poziomie ich przygotowania. Nasza placówka była organizatorem tych imprez w latach 1986 - 1988. Dobra praca wykwalifikowanej kadry, osiągnięcia wychowanków nie zatrzymało jednak procesu zużycia budynków. Dlatego też podjęto działania w celu przeprowadzenia remontu Ośrodka. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną, meble w sypialniach internatu i w kuchni, zwiększono ilość świetlic, wyremontowano łazienki. Równocześnie rozpoczęto rozbudowę placówki, dobudowując skrzydło budynku internatu z przeznaczeniem dla Szkoły Życia.

Rok 1990 - 1997

W całokształcie działalności Ośrodka nastąpiły zmiany związane z powrotem nauki religii w szkole, obecnością księdza i katechetek. W ramach Stowarzyszenia Sprawni Razem, powstał Szkolny Klub Sportowy, mający na celu przygotowanie wychowanków do olimpiad i rozgrywek. W 1997 r. utworzono również Klub Sportowy "Przehyba "pod patronatem Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Nowością w Ośrodku był w tym czasie zespół wokalno - taneczny, który reprezentował naszą placówkę na Przeglądach Zespołów Artystycznych Placówek Specjalnych.W roku 1990/91 przestał istnieć Szczep ZHP Watra. Na jego miejsce w 1994 r. powołano Gromadę Zuchowa „Nieprzetartego Szlaku” pod pełną nazwa „13 Leśna Gromada Zuchowa”. Od 1994 r. rozpoczął swoją działalność „Teatrzyk Maja”. Do dziś zdobywa nagrody i uznanie na Festiwalach Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” i w Artystycznej Dziecięcej Wiośnie. Turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe organizowane dla naszych wychowanków od roku 1994 są dopełnieniem pracy pedagogiczno – opiekuńczej. Dzieci oprócz usprawniania, doznają wiele miłych wrażeń, nawiązują znajomości.

Rok 1997 - 2000

Trudności finansowe polskiej oświaty nie zniechęciły pracowników naszego Ośrodka.. Dzięki środkom pozyskanym od sponsorów powstała w internacie pracownia gospodarstwa domowego, Ogródek Jordanowski, doposażono wiele świetlic i pracowni. Zebrane środki przeznaczamy również na paczki świąteczne dla wychowanków i wycieczki turystyczne. W ostatnich latach dużą inwestycją było urządzenie pracowni komputerowej dzięki darowiźnie Prezydenta Rzeczpospolitej, pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Wielodniowe wycieczki i rajdy turystyczne nauczyciele i wychowawcy organizowali już dużo wcześniej. W ostatnich latach ta metoda nauczania, oparta na bezpośrednim kontakcie z obiektami kultury, zabytkami, przyrodą - odrodziła się. Dzieci i młodzież wędrują po najbliższych okolicach z noclegami w schroniskach na Lubogoszczy i Głodówce. Zwiedzają najpiękniejsze miasta Polski, między innymi: Kraków, Warszawę, Szczecin, Poznań, Gniezno. Nasi wychowankowie mieli również okazję podziwiać uroki Londynu, Paryża, Rzymu. Od roku szkolnego 1999/2000 w naszej placówce raz na kwartał wydawana jest gazetka ośrodkowa pod tytułem „Dziecięcy Raj”. Zawiera ona stałe rubryki takie jak: Kalendarium, Kącik Patrona, Lekcje ze świata, Główka pracuje, Aktualności, Kąciki Organizacji Szkolnych i Kół Zainteresowań. Na łamach tego czasopisma ogłaszane są konkursy, prace dzieci, zagadki i krzyżówki tematyczne. Od trzech lat wychowawcy klas i grup internackich wręczają na koniec roku szkolnego swoim podopiecznym wyjątkową nagrodę jaką jest Order„Dar Serca”. Dzieci i młodzież pracują na to odznaczenie cały rok. Do takiego wyróżnienia typowani są również sponsorzy i przyjaciele naszego Ośrodka.

Rok 2000 - 2006

W roku szkolnym 2000/2001 w ramach reformy oświaty wprowadzono zmiany organizacyjne również w naszym Ośrodku. Szkolnictwo podstawowe obejmuje klasy od 1 do 6, zaś trzy dalsze lata nauki odbywają się w gimnazjum. Dotyczy to zarówno dzieci upośledzonych w stopniu lekkim jak i umiarkowanym oraz znacznym. Obecnie w Ośrodku funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 12, Gimnazjum nr 7, Szkoła nr 5 dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Prowadzi się również rewalidację dla uczniów, którzy nie mogą realizować obowiązku szkolnego ze względu na niesprawność ruchową lub upośledzenie w stopniu głębokim. Rok 2001/2002był dla nas wyjątkowy, obchodziliśmy bowiem 35- lecie istnienia naszego Ośrodka. Zorganizowaliśmy w tym celu wystawę dorobku prac wychowanków i występy artystyczne. Zaprosiliśmy do nas również z tej okazji wychowanków i nauczycieli placówek specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej z całej Polski. 1 września 2003 r. rozpoczął swoją działalność teatr szkolny „Szansa”. W roku szkolnym 2006/2007 oddano do użytku nowe skrzydło budynku szkolnego przeznaczone dla uczniów z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualna. Ofertę edukacyją wzbogaciło wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 

Aktualności

Kalendarz

Nasi przyjaciele