Oferta

Statut

Szkolnictwo Specjalne istnieje w Nowym Sączu od 1934 r. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy ulicy Broniewskiego 1 powstał 1 września 1967r. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obejmuje opieką wychowanków z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Prowadzi również zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z głębokimi deficytami rozwojowymi.

Ośrodek zapewnia wychowankom:

* Opiekę psychologa;
* Opiekę pedagoga;
* Gimnastykę korekcyjną z nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym;
* Opiekę logopedyczną;
* Opiekę medyczną;
* Całodobowy pobyt w internacie;
* Możliwość uczestniczenia w obozach rehabilitacyjnych;
* Różnorodne zajęcia pozalekcyjne;
* Bezpłatne podręczniki;
* Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej;
* Bezpłatny przejazd dzieci i opiekunów do szkoły;
* Posiłki w stołówce;
* Możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w środowisku lokalnym;
* Preorientację zawodową.

 

NASZYM UCZNIOM OFERUJEMY...

EEG BIOFEEDBACK

Jest metodą uczenia się. Wspomaga ona funkcjonowanie mózgu, poprawia naszą zdolność regulacji jego pracy. Metoda ta nazywana jest „treningiem mózgu” i opiera się głównie na: elektoroencefalografii (EEG) oraz biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Zadaniem trenującego jest sterowanie grą wideo, przy pomocy zmian przebiegu fal mózgowych, co dokonuje się poprzez aktywność myślową. Podobnie jak w EEG tak i w tej metodzie, rejestruje się czynność bioelektryczną mózgu (fale mózgowe). Umieszczone na głowie czujniki (elektrody) mają za zadanie odbierać potencjały elektryczne wysyłane przez mózg. Sygnały te przekazywane są do komputera, gdzie ulegają dalszej obróbce. Efektem komputerowej obróbki są zmiany w grze. Za wytworzenie pożądanego przebiegu fal trenujący otrzymuje punkty w grze. Obraz gry oraz sygnały dźwiękowe są informacją zwrotną – powodzenie w grze. Większe powodzenie w grze oznacza, że łatwiej udaje się trenującemu wywołać określony przebieg tzw. „wzorzec fal”, co w późniejszym czasie skutkuje w codziennym funkcjonowaniu. Dążenie do określonego wzorca jest kluczowe dla metody EEG Biofeedback. Stwierdzono bowiem, iż różne stany funkcjonowania mózgu: sen, relaks, koncentracja, itp., mają odpowiadający im układ fal. Dlatego też poznawanie sposobu funkcjonowania własnego mózgu pomaga w szybszym osiągnięciu zamierzonych celów. Metoda EEG Biofeedback ma powszechne zastosowanie. Praktykowana jest zarówno u ludzi zdrowych, jak i z określonymi zaburzeniami. Przy jej pomocy możemy nauczyć się radzić sobie ze stresem, wyciszyć CUN, ale również poprawić koncentrację, zaktywizować mózg.
mgr Krzysztof Wołoszczuk (certyfikat uprawniający do prowadzenia metody)
METODA TOMATISA
W styczniu 2006 nasza placówka otrzymała specjalistyczny sprzęt do terapii Metodą Tomatisa. Metoda Tomatisa czyli stymulacja audio - psycho - lingwistyczna jest metodą treningu słuchowego przeprowadzanego za pomocą urządzenia zwanego "elektronicznym uchem". Składaja się na nią sesje słuchania materiału dzwiękowego podawanego drogą powietrzną i drogą kostną wraz z oceną audio - psycho - lingwistyczną. Metoda przeznaczona jest dla dzieci z problemami szkolnymi typu zaburzenia procesów uwagi, zaburzenia koncentracji, nieprawidłowości w posługiwaniu się mową, dysleksja, dysgrafia. Zastosowanie tej metody przynosi również bardzo dobre efekty w przypadku dzieci autystycznych, nadpobudliwych psychoruchowo, z problemami koordynacji ruchowej, z zaburzeniami integracji sensorycznej.</h3>
mgr Małgorzata Kowalczyk (certyfikat uprawniający do prowadzenia metody).OPIEKA PEDAGOGICZNA

W SOSW zatrudnionych jest dwóch pedagogów w wymiarze 1 i ½ etatu.

Podstawowymi zadaniami pedagogów są:

* Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej w szkołach i ośrodku,

* Prowadzenie profilaktyki wychowawczej:

* opieka nad uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia pomocy,

* udział w pracy wychowawców z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i uczniami w trudnej sytuacji rodzinnej,

* Opieka, rozmowy oraz zajęcia terapeutyczno – wychowawcze prowadzone z uczniami indywidualnie jak i grupowo,

* Współpraca z rodzicami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

W SOSW zatrudnionych jest trzech psychologów, których zadania to:

* Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym ocena poziomu rozwoju funkcji intelektualnych, indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

* Pomoc przy tworzeniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych oraz ich weryfikacja,

* Sporządzanie opinii psychologicznych dla potrzeb orzecznictwa i celów medycznych,

* Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

* Praca w tzw. TEAM’ach mająca na celu rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących dziecka, bądź zespołu klasowego,

* Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych (konfliktów w grupie rówieśniczej, problemów adaptacyjnych, rodzinnych),

* Prowadzenie konsultacji dla rodziców (opiekunów).

Psycholodzy współpracują z:

* Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu,

* Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu,

* Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi z regionu (Limanowa, Grybów, Stary Sącz, Krynica-Zdrój, Gorlice),

* Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu,

* Poradnią Zdrowia Psychicznego w Limanowej.

Godziny pracy psychologa sprawującego opiekę psychologiczną nad uczniami:

* Szkoły Podstawowej nr 5 

* Gimnazjum nr 7 

  

 Godziny pracy psychologa sprawującego opiekę psychologiczna nad uczniami:

* Szkoły Podstawowej nr 5 - kl. Iua, IIIua, IIIub, IIIud, Vua, VIua, VIub, VIuc,VIud

* Gimnazjum nr 7 - kl. IGud

* Zajęć rewalidacyjno wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

 

GABINET PIĘLĘGNIARKI

Opiekę pielęgniarską nad uczniami SOSW pełnią dwie pielęgniarki od godziny 700 do 2000.
Zakres obowiązków pielęgniarki w placówce:

* Opieka pielęgniarska nad uczniami,
* Badania bilansowe – przesiewy,
* Profilaktyka fluorkowa,
* Kwalifikacja dzieci do zajęcia rewalidacyjnych korygujących wady postawy,
* Czynności pielęgnacyjno – lecznicze związane z opieką nad chorym – opieka nad dzieckiem w izolatce,
* Czynności edukacyjne – edukacja zdrowotna uczniów, rodziców oraz nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz promocji zdrowie,
* Czynności organizacyjne – zapatrzenie w leki, materiały opatrunkowe, materiały edukacyjne,
* Badanie przedlekarskie chorego – ocena stanu zdrowie ucznia, wstępne diagnozowanie chorób, ocena ciężkości urazów i organizacja bezpiecznego transportu chorego,
* Zbieranie wywiadu środowiskowego i zdrowotnego od ucznia, rodziców, lekarza rodzinnego,
* Czynności lecznicze – porady ambulatoryjne – wykonywanie opatrunków, unieruchomienie kończyn po urazach, wykonywanie iniekcji, podawanie leków,
* Współpraca z rodzicami i opiekunami,
* Udział w opracowywaniu i realizacji lokalnych programów zdrowia.
* Przegląd stanu sanitarnego obiektu szkolnego,
* Przygotowanie dokumentacji uczniów skierowanych do Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych ul. Magazynowa 6 w Nowym Sączu,
* Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej wszystkim wychowankom oraz pracownikom SOSW.


BIBLIOTEKA

Biblioteka w naszej szkole jest źródłem informacji dla uczniów i nauczycieli. Gromadzi i udostępnia materiały przydatne w nauczaniu i wychowaniu, umożliwia zdobywanie wiadomości, wspomaga realizację programów nauczania i wychowania. Dba również o kulturę i rozwój osobowy uczniów.
Czytelnikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Z księgozbioru i multimediów chętnie korzystają wszyscy czytelnicy – oprócz literatury dla dzieci i młodzieży bardzo często wypożyczane są lektury , literatura metodyczna, regionalna, poradniki słowniki, encyklopedie , wydawnictwa albumowe. Powodzeniem cieszą się również atlasy geograficzne, przyrodnicze oraz mapy ścienne, płyty CD i DVD.

Działania biblioteki wspiera od 2006 roku Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które pozyskane zostało w ramach projektu MEN spółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie pracowni stanowią cztery stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. Komputery w bibliotece szkolnej wykorzystywane są przez uczniów i nauczycieli. Uczniowie korzystają z programów edukacyjnych, uzyskują pomoc w nabywaniu umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

W bibliotece szkolnej organizowane są lekcje, w których uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich szkół Ośrodka. Tematyka i metody pracy dostosowane są do potrzeb uczniów, ich możliwości rozwojowych oraz umiejętności komunikowania się.

W zajęciach bibliotecznych biorą również udział uczestnicy programu integracyjnego "Podróże z Małym Księciem" oraz dzieci z zespołów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Są to okazje do doskonalenia umiejętności porozumiewania się przy pomocy alternatywnych metod komunikacji.

Podczas lekcji czytelnicy poznają pracę biblioteki, jej zbiory, zasady poszanowania książek, bohaterów literatury dziecięcej, zdobywają wiadomości o otaczającym świecie, nabywają umiejętności językowych i uczą się kulturalnych zachowań.

Część lekcji bibliotecznych związana jest z organizowanymi przez bibliotekę szkolną konkursami. Po lekcjach i zajęciach warsztatowych uczniowie chętniej biorą udział w konkursach.

 

MÓWIK

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu wielu uczniów jest niemówiących, którzy posługują się komunikacją alternatywną i wspomagającą. Rozwijamy się i podążamy z duchem technologii, dlatego spora grupa uczniów korzysta z protezy mowy MÓWIK – jest to program instalowany na tabletach. Zasada działania jest bardzo prosta: użytkownik wskazuje symbole oznaczające to, co chce powiedzieć, a następnie urządzenie wypowiada głośno wskazane słowa. Program składa się z wielu tablic, które tworzone są z symboli MÓWIK. Tablice są ze sobą połączone, co umożliwia budowanie dłuższych wypowiedzi, nie tylko wypowiadanie się jednym słowem. Tablice są jedynie propozycją, szkieletem systemu językowego, można je dowolnie rozbudowywać, korzystając z istniejących w nich wzorców, można dodawać swoje symbole, zdjęcia. Daje to możliwość dostosowania programu do umiejętności językowych oraz ruchowych uczniów.

MÓWIK przeznaczony jest dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić, lub mówią na tyle niewyraźnie, że są słabo, bądź wcale nie rozumiane przez rozmówców. Problem ten dotyczy zwłaszcza osób dorosłych z afazją – po wylewach, wypadkach, guzach mózgu, dzieci i młodzieży z autyzmem, mózgowym porażeniem, zespołem Downa oraz innymi schorzeniami i niepełnosprawnościami utrudniającymi sprawne porozumiewania się z otoczeniem.

 

LOGOPEDIA

Prowadzone zajęcia logopedyczne w naszym Ośrodku są dostosowane zarówno do każdego wieku i stopnia upośledzenia umysłowego (od lekkiego przez umiarkowane i znaczne do głębokiego), jak i do możliwości i sposobów komunikowania się dzieci. Stąd nasi logopedzi i neurologopedzi wykorzystują w swojej pracy wielorakie ścieżki komunikacyjne np. elementy języka migowego, system gestów „Makaton”, system symboli graficznych PCS. Stosują różne metody wczesnego wspomagania rozwoju mowy i nauki czytania, między innymi metodą prof. J. Cieszyńskiej „symultaniczno-sekwencyjną”. Wspomagają terapię mowy nowoczesnymi technologiami komunikacji ( między innymi GO TALK i 4+, 9+, 20+; VOISEC, itp.) i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (Boardmaker, MÓWIK itp.).

Nasza logopedia to najpierw fachowa i szczegółowa diagnoza, specjalistyczna i wielodyscyplinarna terapia oraz instruktaż i stała współpraca z rodzicami.

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE KORYGUJĄCE WADY POSTAWY

* Zajęcia rewalidacyjne korygujące wady postawy prowadzone są przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje,

* Dla każdego nowo przyjętego dziecka tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny mający na celu dostosowanie metod i form pracy,

* Zajęciami objęte są dzieci z dysfunkcjami w budowie ciała,

* Celem zajęć jest dążenie do korekcji wad w możliwie jak największym zakresie, wdrażania dzieci do przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy w życiu codziennym.


ŚWIETLICA SZKOLNA

Uczestnikami świetlicy szkolnej są wszyscy uczniowie naszego Ośrodka, którzy są przed lekcjami lub po lekcjach i oczekują na odbiór przez rodziców, opiekunów. Świetlica szkolna jest przyjemnie urządzona. Dzięki życzliwej i serdecznej atmosferze dzieci przebywające w świetlicy czują się jak w domu. Głównymi funkcjami świetlicy szkolnej są: funkcja opiekuńcza, wychowawcza, socjalizacyjna i dydaktyczna. Świetlica szkolna zapewnia właściwe, według indywidualnych zainteresowań formy spędzania czasu wolnego. Dzieci odrabiają zadania domowe. Organizowane są zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne oraz gry i zabawy ruchowe w świetlicy, szkolnym podwórku oraz placu zabaw. Dzieci biorą udział w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych. Wszystkie zajęcia są dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków. Świetlica szkolna otwarta jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 630 – 1630. Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele oraz pomoc nauczyciela.


KOŁO MUZYCZNO – ANGIELSKIE

Koło muzyczno-angielskie przeznaczone jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 7. Poprzez różnorodne formy i metody pracy, uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat krajów anglojęzycznych oraz rozwijają swoje umiejętności językowe i muzyczne. Uczestnictwo w kole muzyczno-angielskim stwarza uczniom
możliwość spontanicznej , odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej oraz kształtuje w uczniach postawę tolerancji i otwartości wobec innych kultur. Uczniowie prezentują swoje zdolności podczas szkolnych i pozaszkolnych występów


SKLEPIK SZKOLNY

W placówce prowadzony jest sklepik „SKRZAT”. Praca w spółdzielni uczniowskiej ma ogromne znaczenie w procesie rewalidacji. Podczas praktycznej działalności uczniowie nawiązują ze sobą prawidłowe relacje, uczą się współpracy i wzajemnie sobie pomagają. Poznają wartość podstawowych środków płatniczych oraz rozwijają umiejętności handlowe. W naszym sklepiku każdy znajdzie coś smacznego i zdrowego dla siebie.

Aktualności

 • NOWY NUMER NASZEJ OŚRODKOWEJ GAZETKI

  Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z najnowszym numerem gazetki DZIECIĘCY RAJ:

  Dziecięcy Raj, nr 1, 20172018

  Jolanta Sobczak

  Ewelina Marszałek więcej

 • OGŁOSZENIE - ZMIANA CEN OBIADÓW

  Z uwagi na wzrost cen na produkty żywnościowe o 22% w porównaniu do roku 2017 byliśmy zmuszeni do podwyższenia od dnia 1 stycznia 2018r stawki żywieniowej (tak zwanego wsadu do koła) o 1,50zł … więcej

Kalendarz

Nasi przyjaciele