Działalność

Praca wychowawcza w SOSW przebiega w oparciu o zadania wynikające z planu pracy Ośrodka. W realizacji tych zadań ogromnie pomocna jest działalność różnorodnych organizacji i kół zainteresowań, które integrują całą społeczność wychowanków i sprawiają, że ich pobyt w naszej placówce staje się bardziej atrakcyjny. By umilić i uatrakcyjnić pobyt w Ośrodku prężnie działa Samorząd Wychowanków oraz liczne koła zainteresowań.

 

KOŁA I ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W SOSW:


SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

Samorząd na bieżąco aktualizuje gazetki okolicznościowe zgodnie z kalendarzem, organizuje również liczne konkursy plastyczno-techniczne, przygotowuje Spotkanie Wigilijne dla wychowanków, wychowawców, dyrekcji i zaproszonych gości. Samorząd umila pobyt wychowankom w Ośrodku także przez organizację licznych imprez. Wszyscy świetnie się bawią uczestnicząc w konkursach i zabawach ruchowo-sprawnościowych. Za aktywny udział wychowankowie otrzymują nagrody, pozyskiwane od sponsorów. 

 TEATRZYK „MAJA”

Teatrzyk MAJA działa od 1994 r. i jest sprawdzoną formą pracy aktywizującą dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki pozytywnym treściom wystawianych bajek, przeżywaniu i odtwarzaniu roli w jakie dzieci się wcielają, radosnemu nastrojowi, barwnym dekoracjom, kostiumom, melodiom i tańcom wychowankowie rozwijają swoje niepowtarzalne osobowości. Czują się potrzebne i docenione – co niewątpliwie przyczynia się do lepszego funkcjonowania w życiu. 


 KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

W Ośrodku aktywnie działa także Koło Przyrodników LOP. Przyrodnicy włączają się w liczne akcje (m.in. w coroczną Ogólnopolską Akcję Sprzątania Świata), kontynuują także zbiórkę zużytych baterii w ramach programu ROEE dot. odzyskiwania substancji szkodliwych w środowisku, zbierają plastikowe kapsle, segregują odpadki, wykonują stosowne gazetki, obserwują przyrodę, uczestniczą w warsztatach plastycznych, organizują konkursy tematyczne, uczą się również jak zapobiegać zakażeniom występującym w terenie (wścieklizna i grypa). 

 KOŁO MODELARSKIE

Pracownia Modelarstwa Lotniczego działa przy SOSW od października 1999 r. W związku z dużym zainteresowaniem wychowanków zajęcia odbywają się w czterech grupach 5 dni w tygodniu. W dni wolne od zajęć szkolnych organizowane są zajęcia szkoleniowe i treningi w pilotażu modeli. Młodzież uczestnicząca w zajęciach buduje modele balonów na ogrzane powietrze, modele szybowców wszystkich klas swobodnie latających oraz modele szybowców i samolotów sterowanych falami radiowymi. Istnieje także możliwość wykonania przez młodzież indywidualnych projektów. Uczestnicy pracowni wykonują prace na rzecz innych kół zainteresowań, zwłaszcza dla teatrzyku. Zbudowane na zajęciach modele stają się własnością wychowanków, a najlepsze konstrukcje biorą udział w zawodach. 

 KOŁO SPORTOWE „GOL”

Koło sportowe „GOL” działa nieprzerwanie od 2004 r. W ramach zajęć wychowankowie poza doskonaleniem umiejętności gry w piłkę nożną podnoszą swoją sprawność fizyczną, poznają tajniki zabaw i gier zespołowych. Uczą się wygrywać i przegrywać, kształcą współdziałanie i odpowiedzialność w zespole. Przygotowują się do bezpiecznego i prawidłowego zachowania w czasie gry,jak również podczas kibicowania kolegom. W ramach zajęć przygotowują się do zawodów sportowych - najlepsi reprezentują Ośrodek na wyższym szczeblu rozgrywek np. w turniejach, mistrzostwach. 

 DRUŻYNA ZHP „DREPTAKI”

Drużyna Harcerska Nieprzepartego Szlaku „Dreptaki” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych chłopców. W jej skład wchodzą wychowankowie z grup III, IV, V, VI i VII upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym oraz znacznym. „Dreptaki” uczestniczą w uroczystej inauguracji roku harcerskiego, poznają zwyczaje i tradycje harcerskie, biorą udział w przeglądzie piosenki harcerskiej oraz w obchodach Dnia Zwycięstwa, spotykają się z ratownikami medycznymi, którzy uczą ich pierwszej pomocy, angażują się przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju do naszego Ośrodka. Ponadto Drużyna współpracuje z ZHP Komendą Hufca im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu oraz ZHP Komendą Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, referatem Nieprzepartego Szlaku. 

 KOŁO TURYSTYCZNO-MUZYCZNE„WŁÓCZYKIJE”

Koło cieszy się dużym zainteresowaniem wychowanków. Spotkania koła odbywają się cyklicznie, przynajmniej raz na dwa tygodnie. Organizowane zajęcia mają charakter zajęć integracyjnych, socjoterapeutycznych oraz rewalidacyjnych. Koło organizuje liczne wycieczki, ogniska, konkursy. Zajęcia te przyczyniają się głównie do rozbudzenia zainteresowań przyrodą i turystyką oraz stymulowania rozwoju poprzez kontakt z naturą i sztuką. Ponadto rozwijają wyobraźnię i muzykalność jak również dają szansę odreagowania sytuacji stresowych. 

 KOŁO PLASTYCZNE „KREDKA”

Na zajęcia koła uczęszczają chętni wychowankowie z wszystkich grup Ośrodka. Zajęcia pozwalają na wyzwalanie twórczej inicjatywy wychowanków, ich pomysłowości oraz sprzyjają rozwijaniu wiary we własne możliwości. W czasie zajęć stosuje się różne techniki plastyczne, które pozwalają odkryć ukryte talenty. Uczestnicy koła angażują się we wszelkie konkursy organizowane przez nasz Ośrodek, wykonuje też kartki okolicznościowe. 

 KOŁO CZYTELNICZE

Celem Koła Czytelniczego jest oddziaływanie na osobowość wychowanków poprzez literaturę, kształtowanie postaw moralnych i społecznych oraz dostarczanie wychowankom przeżyć estetycznych. Tematyka zajęć dotyczy głównie problemów takich jak: szkoła i strach przed nową sytuacją, koleżeństwo, tolerancja, akceptacja, kradzieże, kłótnie, konfliktowa osobowość, lenistwo. Na zajęciach zwraca się również uwagę na piękno otaczającego świata ukazywane w poezji, uwrażliwia na losy zwierząt u progu jesienno-zimowych chłodów, przybliża szczególna atmosferę świat. Wpływ zajęć na wychowanki jest pozytywny. W obliczu różnych problemów wychowawczych dorastającej młodzieży zajęcia koła czytelniczego dają możliwość rozmowy o problemach, spojrzenia na nie z innej perspektywy, nabrania dystansu. Zachęcają wychowanków do ciągłej pracy nad sobą. 

 KOŁO SZACHOWO-WARCABOWE

Dużym zainteresowaniem cieszy się również Koło Szachowo-Warcabowe Każdy uczestnik uczy się tu podstaw zarówno gry w warcaby i szachy, jak również zapoznaje się z innymi grami planszowymi. Wychowankowie mają tu możliwość rozwijać swoje zainteresowania, ćwiczą cierpliwość i koncentrację oraz udoskonalają zdolności manualne. Koło organizuje liczne konkursy i turnieje - także międzyszkolne. 

 KOŁO RYTMICZNO-RUCHOWE „TUPTUŚ”

Zajęcia Koła Rytmiczno – Ruchowego „TUPTUŚ” odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metody aktywizujące, twórczego i praktycznego działania. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanków, którzy bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w proponowanych formach zabawy. Aby osiągnąć założone cele na zajęciach wykorzystuje się różnorodne środki dydaktyczne m.in.: płyty z piosenkami, piłki, szarfy, koce, instrumenty muzyczne, klocki, woreczki, hula-hop, itp. Tematyka zajęć i zabaw jest najczęściej związana z porami roku, świętami okolicznościowymi bądź aktualnymi wydarzeniami. „TUPTUSIE” reprezentują też nasz Ośrodek na różnych festiwalach i konkursach. 

 KOŁO HAFTU I SZYCIA

Celem zajęć jest przygotowanie dziewcząt do posługiwania się narzędziami potrzebnymi do wykonywania prac (igły, ostre nożyczki, żelazko). Szczególną uwagę poświęca się na zasady BHP w czasie wykonywanych czynności. Dziewczęta nabywają tu podstawowe umiejętności, takie jak nawlekania igły, wiązania supełków, naukę szycia prostych ściegów. Wychowanki uczą się przyszywać guziki, wykonują woreczki na prezenty Mikołajowe i okolicznościowe serca, opanowały umiejętność prania i prasowania bawełny. Dzięki zajęciom potrafią posługiwać się szpilkami potrzebnymi przy przygotowaniu materiału do zszycia. Kształcą także umiejętność kalkowania wzoru haftu na materiał. Umiejętności zdobywane na zajęciach pozwolą wychowankom w przyszłości dokonywać drobnych napraw odzieży, a także dzięki umiejętności prania i prasowania ubrań zadbać o swój estetyczny wygląd. 

 KOŁO KULINARNE „SMAKUŚ”

Zajęcia odbywają się systematycznie 2 razy w miesiącu. Celem koła jest nauka nowych umiejętności, a także przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego w dorosłym życiu. Na zajęciach wychowanki poznają i korzystają z wyposażenia kuchni, w tym ze zmechanizowanego sprzętu domowego, m.in. z prodiża i frytkownicy. Zajęcia w kółku sprzyjają poznaniu nowych przepisów kulinarnych na ciasta, desery, sałatki, umożliwiają wychowankom samodzielne wykonywanie przydzielonych czynności, rozwijają ich zaradność i sprawność manualną, uczą wzajemnej pomocy i współpracy, utrwalają zamiłowanie do czynności kulinarnych. Wychowanki na ogół bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, a czynnikiem dodatkowo motywującym je do działania jest wspólna degustacja przyrządzonych potraw. 

 KOŁO PLASTYCZNE "ORIGAMI"

Koło origami cieszy się dużą popularnością wśród wychowanków. Uczestnicy poznając tę oryginalną technikę składania papieru rozwijają sprawność manualną i zdolności artystyczne, a także ćwiczą koncentrację uwagi i cierpliwość. Dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu i zainteresowaniu tematem wzrasta poczucie wartości i wiary we własne siły. Zajęcia z origami rozwijają myślenie twórcze i konstrukcyjne, ułatwiają zapamiętywanie, uczą estetyki, dokładności i dyscypliny. Wychowankowie operując kolorowymi kołami lub kwadratami porównują ich wielkości, przeliczają, komponują i przekształcają - czyli dokonują szeregu czynności rozwijających logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną 

 ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE

Zajęcia są prowadzone w oparciu o własny autorski program socjoterapeutyczny adresowany do wychowanków internatu SOSW z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. W swoim założeniu program spełnia funkcje terapeutyczne, rewalidacyjne, wychowawcze i stymulujące. Program ten ma również za zadanie wyposażenie wychowanków w podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie postaw asertywnych. Opiera się na ogólnie przyjętych założeniach harcerskiego systemu wychowawczego, pedagogiki zabawy i ekspresji. Dzięki czemu aktywizuje wychowanków do przeżywania własnej aktywności społecznej oraz artystycznej i kreowania jej na miarę swoich możliwości. Propozycje działań skierowanych do wychowanków oscylują wokół wartości uniwersalnych takich jak: przyjaźń, szczęście, radość, piękno, marzenia, miłość, uczucia, tolerancja, akceptacja, empatia. 

 WARSZTATY KREATYWNE

W ramach „Warsztatów kreatywnych” wychowankowie z grup V, VIII i IX spotykają się raz w tygodniu na wspólnej zabawie. Zajęcia te pozwalają im na indywidualne gromadzenie nowych doświadczeń związanych z kontaktem z przedmiotami i osobami. W trakcie warsztatów korzysta się z takiego zespołu metod i środków, które pozwalają naszym podopiecznym na różnorodne działania: parateatralne, plastyczne, ruchowe, taneczne, śpiew, wypowiadanie się za pomocą słów, gestów, mimiki. Działania te dostosowane są do indywidualnych możliwości wychowanków, a o osobistym sukcesie tych działań świadczy uśmiech uczestników, gest, okrzyk zadowolenia, który jest także wyznacznikiem słuszności stosowanych metod. Tematyka zajęć warsztatowych związana jest ze zmianami przyrodniczymi charakterystycznymi dla danej pory roku, bieżącymi świętami chrześcijańskimi, a także ważnymi wydarzeniami ujętymi w kalendarzu Ośrodka. 

 


Oprac. Ewelina Piasecka

Aktualności

Kalendarz

Nasi przyjaciele