ZARZĄDZENIE DYREKTORA SOSW

Zarządzenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Sączu

z dnia 13.03.2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Sączu

Na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia ministra Edukacji i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (dz. U. 2003 nr 6 poz. 69), za zgodą Prezydenta miasta Nowego Sącza z dnia 13.03.2020 r. zarządzam co następuje:

  1. W dniach od 16 marca do 25 marca 2020 r. zawiesza się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, odbywają się zajęcia opiekuńcze.

  2. Nauczyciele SOSW pracują zgodnie z  harmonogramem według danego pensum.

  3. Pracownicy administracji i obsługi SOSW przychodzą do pracy.

  4. Rodzic/opiekun prawny ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  zgodnie z wytycznymi MEN, może wystąpić do dyrektora SOSW, do którego uczęszcza dziecko o zapewnienie opieki w w/w dniach.

 

Kalendarz

Nasi przyjaciele